Vlastni kapital bez kapitalu

Skupina lidí, kteøí ukonèili psychologii nebo sociologii, zmiòuje my¹lenku zalo¾ení vzdìlávací spoleènosti, která poèítá s tím, ¾e do mysli lidí, tj. Dovedností ¾ít v odborových svazech, vyrovnat se s týmovou produkcí nebo vyrovnat se se stresem v knize, se bude vyvíjet mìkká dovednost.

Poptávka po tomto standardu slu¾eb pøeva¾uje v Polsku, zejména v tzv. Velké obchodní tøídì. Existuje v¹ak také velký problém, s ním¾ se v¹ichni lidé, kteøí mají v plánu podnikat dobøe, spoléhají na to, ¾e lidé budou muset bojovat.Za prvé, prezidenti velkých korporací zjistili, ¾e psycholog je vì¹tec, a se setká jeden den, aby se host dne s øadou èerné a niekomunikatywnego samotáø zlep¹it rozhodujícím a aktivní zamìstnance strhující celý tým øe¹it. Ve skuteènosti, ¹kolicí firmy mají obvykle trénovat dva a¾ tøi dny, ale nemù¾e zpùsobit zmìnu v postojích lidí, kteøí pøiná¹ejí mimo scénu.Dal¹í obtí¾nou situací, které musí ka¾dý, kdo chce provozovat obchod, je skuteènost, ¾e mezi vzdìlávacími spoleènostmi ji¾ existuje velká konkurence. Ka¾dý z nich se rozbije na spoustu elegantních nabídek a zmatený zákazník, který v umìní neví, jak posoudit efektivitu spoleènosti, vypadá pøedev¹ím na propagaci.Kdy¾ provozujete ¹kolící spoleènost, je u¾iteèné mít dobrý personál. Kvalifikovaný, zku¹ený personál odborníkù samotných mezi na¹imi trenéry je dùvodem úspìchu ¹kolení, proto¾e i kdy¾ ¹kolení, o kterém hovoøíme, nemá ¾ádný vliv, máme mo¾nost se dozvìdìt, ¾e nedostatek ¹kolení vyplývá ze samotného budování úèastníkù.