Vlasy vodopad

Mùj neteø si rád hraje s vlasy, mù¾ete ji drá¾dit nìkolik dní a vyèistit ji. Souèasnì je skuteènì zapletená, ¾e pokud potøebuje v¹echno, aby vypadala nádhernì, mù¾e si vyrobit jeden penis asi tak tucet, koneckoncù tím, ¾e pro ni vytvoøí vlasové vlasy nebo zavede vlasy. Opravdu má rád ¹kolní hry a dìlá je. Její nedávné vytvoøení Královny zlosti bylo originální a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku se maminka zapletla nìkolika páskami s luky, které se k nim pøipojily. Pozdìji ta okouzlující holèièka øekla ne, ne, ne je¹tì jednou. Vypadám hezkyji v spravovaném vlasu .... tak to zaèalo. Pìtatøicet minut natáèení také plánuje. Vypadala krásnì jako skuteèná královna. Nicménì, kdy¾ chodí s princeznami, rychle zmìnila názor. Nebojte se, ¾e na poèátku pøevzetí pøedstavení ji¾ uplynulo více ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila koncept a ve svém projevu to zní víceménì jako "ne, já se mi nelíbí, nepamatuji se nic na královnì, jaká je její panna." Po¾ádala o nový úèes, její vlasy byly vázány do bytostí plné koky. Proto¾e, jak øíkala døíve, u¾ máme znalosti o tom, ¾e její vlasy jsou øezané, tentokrát to ¹lo velmi rychle. Matka z jedné strany mì byla rùzná a za pár minut byli v¹ichni.

Zde mù¾eme najít sponky