Vodarenska konference 2015

Respektování ochrany ¾ivotního prostøedí a bezpeènosti práce nutí výrobce a zákazníky pøíslu¹enství zajistit maximální zapouzdøení zaøízení a tlakových zaøízení a zakrýt je proti náhlým tlakovým rázùm. Pou¾ívání bezpeènostních desek v zaøízeních je proto stále velmi bì¾né.

https://wonder-cream.eu/cz/

Bezpeènostní desky (nebo tzv. Prasklé kotouèe chrání pøístroj a nádobí proti nadmìrnému vzestupu nebo poklesu tlaku.Výrobce, který vybírá materiál pro konstrukci dla¾dic, zajímá dal¹í prvky:- jejich chemická odolnost - nejmódnìj¹í výrobek, z nìho¾ jsou dla¾dice vyrobeny, je nerezová ocel,- jejich teplotní formu,- a trvanlivost dla¾dice - zde je pou¾ita také pevnost dla¾dice pro tlak bìhem procesu, stejnì jako jeho vývoj v souèasné dobì, teplota a chemické slo¾ky.Tyto informace poskytují zmìnu orientace u¾ivatele bezpeènostních desek, jakou chu» desek mù¾e udìlat a jak jsou pou¾ívány. Je to mimoøádnì charakteristické, proto¾e pøedèasná výmìna obkladù mù¾e naru¹it umìlecký proces a zpùsobit zbyteèné ztráty.Dal¹í typ dla¾dic, tzv obousmìrné bezpeènostní desky. Desky jsou také navr¾eny pro ochranu nádr¾e pøed podtlakem a pøetlakem. Díky na¹í slo¾ité konstrukci zaruèují dla¾dice stabilitu nástroje a poskytují záruku pou¾ití díky vestavìnému èidlu, který neustále sleduje provoz bezpeènostní desky v obou smìrech.Výrobci navrhují tuto kombinaci, zalo¾enou na posledním, ¾e bezpeènostní deska je vytvoøena pøed pojistným ventilem. Tento typ øe¹ení má velké výhody, proto¾e:- zaji¹»uje celkovou tìsnost,- chrání ventil pøed korozí a jednotlivými chemickými látkami,- dává mo¾nost vytvoøit pojistný ventil z levnìj¹ích materiálù.- po zapnutí bezpeènostního disku není nutné zaøízení okam¾itì zastavit,- v pøípadì potøeby je mo¾né regulovat tlak pojistného ventilu bez jeho demontá¾e.Krátká bezpeènost hry mù¾e být u¾iteèná v¹ude tam, kde je nutné udr¾ovat sterilní pracovní podmínky zaøízení, proto¾e splòují v¹echny bezpeènostní normy.