Vodni para co to je

https://silvets.eu/cz/Silvets - Úspì¹né øe¹ení pro úspì¹né hubnutí!

Vodní pára je bì¾nì pou¾ívaná hasiva. Je spojena pouze v uzavøených interiérech s malou kubaturou. Pou¾ití vodní páry k ha¹ení na volných plochách neposkytuje po¾adované výsledky. Pára má nepatrnou dobrou hmotnost, nedosahuje správné hasicí koncentrace v otevøených podmínkách.

Inzeruje se pou¾ívat páru v místnostech, jejich¾ objem nepøesahuje 500-520 m3. Proto by mìly být pokoje uzavøeny. Jakékoliv netìsnosti sni¾ují úèinnost potlaèení páry.Èasto pára se pou¾ívá k ha¹ení po¾árù, které mohou nastat pøi su¹ení døeva, hoølavé materiály úlo¾i¹», na lodích, èerpání ropných produktù v kotlích nebo vulkanizace rektyfikacyjnymi sloupcù.Pára, jako hasicí èinidlo, by se pravdìpodobnì mìla pou¾ít k ha¹ení po¾árù pevných tìles, která nereagují s vodou za pøísných teplotních podmínek. Nepøipomíná se pou¾ívat páru k ha¹ení po¾árù, jestli¾e hoøící materiály v dùsledku kontaktu s párou budou znièeny.Pou¾ití vodní páry k ha¹ení po¾árù sni¾uje koncentraci kyslíku do stavu, kdy je kouøení obtí¾né. Pára odpaøuje hoølavé alkoholy v oblasti spalování.Nejúèinnìj¹í a nejúèinnìj¹í je ha¹ení po¾árù s nasycenou párou, která je nabízena pod tlakem od 6 do 8 atmosfér.Pára jako zpùsob ha¹ení po¾áru "ha¹ení parním ohnìm" lze provádìt pouze v tìch místnostech, které zahrnují jistotu, ¾e v nich nejsou obyvatelé. Od názoru a¾ po plný po¾ární tlak mù¾e být pára dramatická pro zdraví a dokonce i pro èlovìka.