Vraceni pokladny 90

Naøízením ministra financí, které pøedstavil ve spoleènosti od 1. bøezna 2015, je v jeho oblièeji právní pomoc jednotlivým spotøebitelùm, kteøí pou¾ívají pokladny. Mezi tyto zmìny budou patøit právníci a daòoví poradci. Je pravda, ¾e se nebudou vztahovat na notáøe. Pokladny jsou obecnì navr¾eny tak, aby chránily zákazníky, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o pomoci. Mobilní daòové úøady jsou specializovány na právníky a daòové poradce.

Naøízení o povinné daòové evidenci, navr¾ené ministerstvem financí, bude zahrnovat právní a zdravotnické profese v souèasných zubních, kosmetických, gastronomických a mechanických oborech. Èástka získaných pøíjmù za rok se ji¾ nebude poèítat. Jejich vìc bude rovnocenná s ostatními soutì¾ími, které tento cíl provedl mnohem døíve. A¾ do souèasné sezóny byli právníci osvobozeni od nutnosti pou¾ívat registraèní pokladny, jeliko¾ jejich roèní pøíjmy nepøesáhly dvacet tisíc zlotých.Odrùda pou¾ívaná pøi bytí je znamením, ¾e lidé, kteøí nabízejí slu¾by fyzickým osobám, kteøí nevykonávají hospodáøskou èinnost, budou muset vidìt, jak jíst ve fiskálních kapsách, nemá smysl pro platební technologii.Usnadnìní proto zákonodárce pøiná¹í jedinou energii na trhu pro právníky. Pokud zaènete nabízet právní slu¾by a¾ v roce 2015, budou právníci od dvou mìsícù od kvìtna, kdy zaènou budovat své slu¾by, osvobozeni od donucování z pokladen.Ministerstvo zajistí, aby poplatníci, kteøí dìlají evidenci registraèních pokladen pøi zachování své slu¾by, bude hradit náklady na jejich dal¹í významnou skupinou marnì. Je to proto, aby se dosáhlo pìkný výsledek na obou obchodování nabízené nìkterými právníky, kdy se bezpeènost spotøebitelù. Práce se øíká, ¾e dne 1. bøezna 2015. V¹ichni u¾ivatelé mohou advokátní kanceláøe usilovat o pøijetí, který bude potvrdit fakt pøijmout právní pomoc.Pokud jde o notáøe, pak nebudou muset registru slu¾by v mìnì, a to pouze v rozsahu èinností, na které se vztahuje zápis do repertoárové A a P, pokud nebudou pøekroèeny zalo¾ena hranice pøíjmù 20000., nebo v pøípadì, ¾e platba bude vyøe¹en v organizaci bezhotovostních.