Vybu na mouka

ADHD, doslovnì z angliètiny. Porucha hyperaktivity s dechem pozornosti je svìtem poruchy pozornosti s hyperaktivitou. To dokazuje, ¾e hloupá du¹evní porucha projeví témìø úplný nedostatek vytrvalosti pøi provádìní kognitivních úkolù a neustálého utrpení urèitého typu energie pro novou. Èinnosti v¹ak nebudou dokonèeny a èinnost, kterou podniká zbytek spoleènosti, bude pova¾ována za nadmìrnou. Tento model du¹evní poruchy obvykle zaèíná v raných fázích ¾ivota. Navzdory pomìrnì sluneèným a èitelným pøíznakùm èasto není u dìtí dìti rozeznatelné a její pøíznaky jsou pova¾ovány za pøirozenou souèást dìtského øízení. Jaké jsou pøíznaky ADHD u dìtí?Za prvé, je zde pak nadmìrná vzru¹ivost. Pøíznaky se mohou objevit ji¾ v M© bude také stále èeká stejným zpùsobem: dítì snadno vulkán nevyèerpatelnou energií, zápas pøizpùsobit se pravidlùm hry, ne èekat na pouhým otoèením a který se chová agresivnìji u soudu k jednotlivým dìtem. Dal¹í dávka pøechodu vytváøí problémy pro ogromniejszy úroveò pohodlí vzdìlání - uèení dítìte musí být základní fakt, ¾e mají dobrou schopnost koncentrace pozornosti, zaèali získávat znalosti o osvìdèené úrovni, tak v podobì aktivní práce ve tøídách poèátku socializace. Dítì s ADHD problémy, které je¹tì i s nejoblíbenìj¹ími èinnostmi jsou ochotni pomoci jim nerozumìjí pokynù uèitele, nesplòují pravidla zavedená ¹koly. Ní¾e je uveden seznam dal¹ích typických pøíznakù ADHD u dìtí:

noèní mùry nebo noèní mrchody,

trvalé vrtání na ¾idli,

neochota výmìny,

snadné se na¹tvat

nedostatek nebo velké stí¾nosti s pozorností.

Samozøejmì, ¹patné chování ka¾dého dítìte nelze vysvìtlit nemocí. Stáda je proto jednodu¹e individuální, mírnì odli¹ná povaha, nìkdy i pøíli¹ mnoho zbo¾nosti na poèátku raného vzdìlávání. Nicménì, pøi dodr¾ení vý¹e uvedených symptomù ADHD u dìtí bude upozornìna pozornost a pøípadné postoupení psychiatra.