Vypoeet pevnosti nadr e

Pøesné urèení rozsahu a vzhledu zatí¾ení je urèeno pro posouzení technického stavu zaøízení, výbìr materiálù, urèení pøíèin ¹kody, návrhy zmìn a péèe.

Pøi pohybu s vý¹e uvedenými metodami pou¾íváme numerické metody k pøesnému urèení úrovnì zatí¾ení, nejdùle¾itìj¹í je metoda koneèných prvkù (FEM.Metoda koneèných prvkù se mù¾e vztahovat i na statické i silné prvky. V dynamických událostech je dùle¾itým problémem napøíklad rychlost zmìny zatí¾ení, tøení a mediální toky. Výpoèty mes se stále pou¾ívají k urèení pøíèin selhání a po¹kození.Typické analýzy v kombinaci s mìsíèními výpoèty se týkají pøedev¹ím:- ovìøení stavu napìtí a deformací na konci urèení kritických míst,- pøizpùsobení stavu v podobì sní¾ení intenzity struktury,- ovìøení pøíèin ¹kod a jejich my¹lenky na provoz,- modelování odlitkù a tokù.Mimoto mají mesuální výpoèty a mnoho specifických pozic v námoøním prùmyslu. Pøi navrhování plovoucí nebo ponorné konstrukce je podrobná FEM analýza jejich silných a pùvodních vlastností klíèem k estetickým a spolehlivým øe¹ením.Nejlep¹í je pøedem provést pøedbì¾né analýzy v poèáteèní fázi projektu. Tím se vyvarujete chyb pøi dal¹ím navrhování. Nejdùle¾itìj¹ím faktorem výpoètù je urèení okam¾ité pevnosti navr¾ené konstrukce. Jak jako celek, tak v kritických uzlech. Mìøení Mes se pou¾ívá a odhaduje se pevnost v dùsledku únavy.V tìchto letech dochází k revoluci ve výpoètech chaosù a postupnì se vyluèuje nepøípustnost místního vyjádøení materiálu. Ve vztahu k souèasnému stavu je stále snaz¹í vytváøet extrémní otázky a chránit vodní katastrofy, které se mohou stát. V souèasné dobì existují práce na vývoji standardù pro minimalizaci ¹kod zpùsobených pøi srá¾ce. Obrovský pokrok ve výpoètu nepoøádek zaèal projekty EU "Harder" a "Cíle". Pou¾ití výpoètù mes je je¹tì vìt¹í.