Webove stranky poidru ene spoleenosti

Tìhotenství, ¹»astná porod a následná výchova dítìte jsou nejlep¹ími okam¾iky, kdy jsou v¹ichni lidé. Budoucí matky se tì¹í na den, kdy usly¹í srdeèní tep plodu. Je to pro nì znamením, ¾e vývoj dítìte jde v èistém smìru a v originálním smyslu je èiní vìdomými, ¾e jsou v srdci na¹eho budoucího milovaného potomka. Vá¾ení budoucí matky, nenechte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el srdeèní tep va¹eho dítìte. V poèáteèních fázích vývoje plodu jsou zmìny velmi snadné, prakticky ze dne na den, a první srdeèní tep je sly¹et nyní v den 21 tìhotenství.

Zpoèátku se srdce dítìte nepodobá orgánu, který je nám znám. V raných fázích vývoje plodu existuje pouze taková trubice, která pumpuje krev. Mezitím, kolem 14. týdne tìhotenství, bude dùle¾ité, aby bylo dítì na konci dùle¾ité (v¹ech 6 mm, které bude dùle¾ité zkontrolovat pøi hledání ultrazvuku. Bohu¾el to bude obvykle pøíli¹ malé na to, aby rozpoznalo jeho správný vývoj. Aby bylo mo¾né správnì posoudit vývoj srdce dítìte, bude tøeba poèkat a¾ do 20. týdne tìhotenství, kdy srdce nenarozeného dítìte dosáhne velikosti 20 mm.

Pokud hledáte sly¹et svùj tep, bude to dal¹ích 11 týdnù tìhotenství, a to pouze pomocí speciálního pøístroje, který existuje ve tvaru pøevést tok krve do zvuku. A správné srdce, pomocí stetoskopu, je dal¹í pouze po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Stojí za to èekat na tuto sezónu - nezapomenete ani na první tep va¹eho budoucího dítìte.

Po celou dobu tìhotenství se fetální krev nedostala do plic dítìte. Bylo to poslední znamení pro tìlo dítìte, ¾e je¹tì není èas dýchat, ale zamìøit se na dobrý vývoj orgánù. Proto se srdce dítìte vyvíjí pouze v období porodu. Od té chvíle bude kdykoliv mo¾né poslouchat srdeèní tep plodu. Jediné, co musíte udìlat, je jemnì dát ucho na hrudi va¹eho dítìte.